อำนาจหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลการวิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67(1)
(2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)
(3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)
(4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3)
(5) การสาธารณุปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4)
(6) การสาธารณูปโภค (มาตรา 16(5)
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3) 
(3) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา 68(4)
(4) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5)
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา16(17)
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)
(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10) 
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)
(8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17(12)
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8)
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)
(5) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16)


ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฏหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญหมายเหตุ    :    มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546
:    มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

Même si le Viagra est cialis en ligne aujourd’hui le médicament le plus connu, il existe de très nombreux équivalent au Viagra sans ordonnance. Cette absence de désir est plus prix du cialis professional pharmacie répandue chez la femme que l’homme, notamment après la ménopause, mais aussi chez les femmes plus jeunes. Aborder le sujet de la sexualité avec votre enfant ou votre ado se révèle souvent bien compliqué et soulève des questions pratiques. L’Intelligence sexuelle de Sheree Conrad et Michael Milburn. Oui, surtout si vous étiez déjà sujette aux infections vaginales. ou acheter viagra generique cependant, ils connaissent des problèmes d’érection pendant l’acte ou lors des préliminaires, on appelle cela une dysfonction érectile priligy sans ordonnance psychogène primaire ou impuissance mentale.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ตำบล

Login