วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอย่างธรรมาภิบาล รักษ์ภูมิปัญญา มุ่งสู่คุณภาพชีวิตดี”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา

1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน คลอง ทางระบายน้ำ ฯลฯ

1.2 ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา ให้ทั่วถึง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

2.1 ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ

2.2 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

2.3 ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และโรคอื่นๆ

2.4 รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.5 ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร การเมือง การบริหาร มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

3.1 พัฒนาองค์กร บุคลากร การเมือง การบริหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม นำหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาสู่การปฏิบัติ

3.2 ปรับปรุงกระบวนการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว

3.3 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ

Оформити цілодобово кредит без поручителів на кредитну картку. Кращі варіанти під 0 відсотків.

Все любят займы без звонков и кредит без проверок. Главное как можно скорее получить деньги.

Успейте получить по акции займ на карту без звонков в Украине без процентов. Сколько взяли, столько отдали.

Новий клієнт МФО може взяти перший кредит без відсотків на картку або готівкою в офісі.

Деньги в долг на карту и займ до зарплаты - это похожий финансовый инструмент для заемщика.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ตำบล

Login