นโยบาย PDF พิมพ์ อีเมล

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้มีบทบัญญัติที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น เช่น มาตรา ๒๘๑ ภายใต้บังคับมาตรา๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ มาตรา ๒๘๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย

นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ดังนั้น ความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารและการพัฒนาตำบลจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเริ่มแรกขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างที่ได้จัดตั้งขึ้นและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมาที่ได้มีการเรียนรู้ มีการวางรากฐานการพัฒนาตำบลและการบริการประชาชนมาแล้วเป็นอย่างดี

สำหรับข้าพเจ้านั้นเป็นคนโคกสว่างเกิดและเติบโตอยู่ในตำบลโคกสว่าง ข้าพเจ้าจึงทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนชาวตำบลโคกสว่างเป็นอย่างดี ณ วันนี้ ข้าพเจ้าได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าพเจ้าจึงพร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และสำหรับนโยบายของข้าพเจ้าที่จะใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างนั้น เป็นนโยบายที่สามารถจะดำเนินการและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเอกสารแถลงนโยบายฉบับนี้สามารถที่จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการศึกษารายละเอียดสำคัญแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป และหากว่ามีท่านใดที่ต้องการจะเสนอแนะหรือติชมประการใด ข้าพเจ้าก็ยินดีพร้อมที่จะรับฟังเพื่อจะนำมาปรับใช้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นายพรเทพ  ศิลาแรง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔

 

เรียน    ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ทุกท่าน

กระผมนายพรเทพ ศิลาแรง ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างที่ให้ความกรุณาให้กระผมได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ซึ่งจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกยุบตามมาตรา 53  หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย

หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้นายอำเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

บัดนี้ กระผมจะขอแถลงนโยบายให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้รับทราบก่อนเข้ารับหน้าที่ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างโดยสาระสำคัญของนโยบาย คือมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี และนโยบายต่างๆ เป็นนโยบายที่ชอบและไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา๕๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ กระผมจึงแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ดังต่อไปนี้

๑. นายสะอาด  ชมภูแก้ว         เป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง คนที่ ๑

๒.  นายเข็มชาติ  ศรีปราชญ์    เป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง คนที่ ๒

๓.  นางสาวพิไลพร  อินแหยม   เป็น เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

จากกรอบหลักการสำคัญหรือแนวทางการพัฒนาและสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ภาคผนวก) และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างไว้ ดังต่อไปนี้

) นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

๑.๑ พัฒนาด้านบริการพื้นฐานที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน คลอง ทางระบายน้ำ ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

๑.๒ ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า  ประปา  ไฟส่องทางสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้

๒) นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้ประโยชน์  ใช้หลักการมีส่วนร่วม

๒.๒ ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

๒.๓ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติมากขึ้น

๒.๔ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

๒.๕ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้มีความพร้อมก่อนวัยเรียน

๒.๖ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคอื่นๆ ให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

๒.๗ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๒.๘ รักษาความสงบเรียบร้อยของตำบล หมู่บ้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสานความร่วมมือกับหน่วยปกครองท้องที่ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขให้ตำบลโคกสว่างเกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดจากยาเสพติด

๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ อปพร. มีศักยภาพในการบริการและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓)  นโยบาย ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓.๑ จะส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม พัฒนาการของเด็ก เยาวชน สตรี  การสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต งานฝึกอบรมประชาชน

๓.๒ จะส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่

๓.๓ จะส่งเสริมการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข

๓.๔ จะปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชน และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน

) นโยบายด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน

๔.๑ จะส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในการปฏิบัติงาน

๔.๒ จะส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน

๔.๓ จะส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน โดยมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เช่นอินเตอร์เน็ตตำบล หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน

๔.๔ จะส่งเสริมการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่

๔.๕ จะส่งเสริมการเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในตำบล อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิอำนาจหน้าที่การเมืองการปกครองและระเบียบกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๖ จะพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๔.๗ จะส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความรู้ประสบการณ์การช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน

๕)  นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตร

๕.๑ จะส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม

๕.๒ จะส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ

๕.๓ จะส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร การบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

๖)  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ จะส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

๖.๒ จะรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม

 

………………………………………………………………

Suite à la décision du second degré, la prescription est suspendue jusqu'à ce que la prononciation finale et, en tout cas, pour une cialis france acheter période supplémentaire de 6 mois plus de 1 an. La portée de cette disposition qui change radicalement la règle prévue à l’art. levitra acheter 159 c.p. est évident. Également en ce qui concerne les affaires qui ne soulèvent aucune préoccupation particulière, seront levitra prix en france autorisés à prolonger l’arrêt criminel pour une fois accablante que, dans certains cas, peut être théoriquement la partie vente cialis italie prépondérante de la vie du défendeur qui est de considérée, toutefois, un principe de culture juridique éminent, présumé d’innocence (article 27).

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ตำบล

Login