ข่าวประชาสัมพันธ์ราคากลาง
   แสดง # 
1 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนน คสล. สายทางโคกสว่าง 2 ถนนหมายเลข สบ.48002 SuperAdministrator
2 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.โคกสว่าง SuperAdministrator
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายทางโคกสว่าง 1 ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสว่าง SuperAdministrator
4 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสายหลัก หมายเลข 3620101 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีที่ กม.1+638 และที่ กม.3+348 SuperAdministrator
5 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ SuperAdministrator
6 ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง SuperAdministrator
7 การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสายหลัก หมายเลข 3620101 ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ที่ กม.1+638 และที่ กม. 3+348 SuperAdministrator
8 ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง SuperAdministrator
9 ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง SuperAdministrator
10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อและขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค SuperAdministrator
11 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ SuperAdministrator
12 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ในดาดคลองคอนกรีต สายบริเวณบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 6 SuperAdministrator
13 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 SuperAdministrator
14 ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 SuperAdministrator
15 ประกาศราคากลางถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 SuperAdministrator
16 ประกาศราคากลางถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 SuperAdministrator
17 ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 SuperAdministrator
18 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 SuperAdministrator
19 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6,8,9 SuperAdministrator
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ตำบล

Login