ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้กิจกรรมปลูกต้นไม้ (9)
ต้อนรับ อบต.ฟากท่า ผู้มาเยือนต้อนรับ อบต.ฟากท่า ผู้มาเยือน (3)
งานประเพณีสงกรานต์งานประเพณีสงกรานต์ (3)
สมานฉันท์ส่งใจสู่ใต้สมานฉันท์ส่งใจสู่ใต้ (3)
อบต.+อนามัย ตรวจสถานประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะอบต.+อนามัย ตรวจสถานประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะ (5)
ศึกษาดูงาน อบต.กระทุ่มล้ม จ.นครปฐมศึกษาดูงาน อบต.กระทุ่มล้ม จ.นครปฐม (4)
ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริ (ห้วยทราย)ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริ (ห้วยทราย) (6)
ร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉายร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉาย (7)
โครงการอำเภอยิ้ม อบต.เคลื่อนที่ 2557โครงการอำเภอยิ้ม อบต.เคลื่อนที่ 2557 
กิจกรรมพัฒนาผู้นำดูแลด้านสุขภาพ 2562กิจกรรมพัฒนาผู้นำดูแลด้านสุขภาพ 2562 (6)
กิจกรรมให้ความรู้้เกี่ยวกับสุขภาพ 2562กิจกรรมให้ความรู้้เกี่ยวกับสุขภาพ 2562 (24)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2562กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2562 (22)
ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้างสุขภาวะท้องถิ่น 2562ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้างสุขภาวะท้องถิ่น 2562 (8)
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 2562ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 2562 (2)
กิจกรรมการจัดการคุณภาพอากาศ 2562กิจกรรมการจัดการคุณภาพอากาศ 2562 (2)
การอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2562การอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2562 (5)
กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 2562กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 2562 (13)
งานประเพณีสงกรานต์ 2562งานประเพณีสงกรานต์ 2562 (10)
งานวันคนพิการงานวันคนพิการ (5)
มอบรถโยกผู้พิการ 2562มอบรถโยกผู้พิการ 2562 (4)
เยี่ยมบ้านผู้พิการ เยี่ยมบ้านผู้พิการ  (5)
เยี่ยมผู้ด้อยโอกาสเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส (8)
โครงการเพื่อชีวิตสดใส ชราอย่างสุขใจฯ 2562โครงการเพื่อชีวิตสดใส ชราอย่างสุขใจฯ 2562 (5)
โครงการคัดกรองโรคซึมเศร้า 2562โครงการคัดกรองโรคซึมเศร้า 2562 (4)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุฯ 2562โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุฯ 2562 (13)
โครงการส่งเสริมสุขภาพ (จัดการขยะในครัวเรือน) โครงการส่งเสริมสุขภาพ (จัดการขยะในครัวเรือน)  (3)
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 20 ธ.ค.2561ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 20 ธ.ค.2561 (4)
คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสว่างคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสว่าง (7)
อบรมเด็กและเยาวชน ณ จ.กาญจนบุรีอบรมเด็กและเยาวชน ณ จ.กาญจนบุรี (8)
ประชุมสภาเด็กและเยาวชน 21 เม.ย.2562ประชุมสภาเด็กและเยาวชน 21 เม.ย.2562 (5)
อบรมป้องกันยาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2562อบรมป้องกันยาเสพติดและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2562 (6)
โครงการฝึกอบรมอาชีพจับจีบผ้า 12 ก.ย.2562โครงการฝึกอบรมอาชีพจับจีบผ้า 12 ก.ย.2562 (10)
โครงการอบรมสานตะกร้าหวายเทียม 4-8 ก.พ.2562โครงการอบรมสานตะกร้าหวายเทียม 4-8 ก.พ.2562 (6)
โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุ การทำการบูรโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุ การทำการบูร (5)
กิจกรรมกลุ่มสนใจ(หลักสูตรการทำขนมชั้น) 18 ก.พ.2562กิจกรรมกลุ่มสนใจ(หลักสูตรการทำขนมชั้น) 18 ก.พ.2562 (8)
กิจกรรมกลุ่มสนใจ(หลักสูตรการทำบัวกระทง)11 ก.พ.2562กิจกรรมกลุ่มสนใจ(หลักสูตรการทำบัวกระทง)11 ก.พ.2562 (5)
กิจกรรมกลุ่มสตรี ณ วัดหนองโนใต้กิจกรรมกลุ่มสตรี ณ วัดหนองโนใต้ (5)
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เท่าทันโลกดิจิทัล 2562โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เท่าทันโลกดิจิทัล 2562 (6)
ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉายร่วมประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉาย (5)
ร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ ณ วัดพระพุทธบาทร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาฯ ณ วัดพระพุทธบาท (5)
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหัวถนน วัดถนนเหล็ก 15ก.ค.2562ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหัวถนน วัดถนนเหล็ก 15ก.ค.2562 (11)
โครงการข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)โครงการข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) (6)
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 19 ก.พ. 2562กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 19 ก.พ. 2562 (5)
กิจกรรมแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย กิจกรรมแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย  (5)
กิจกรรมการประชุม คกก.พัฒนา อบต. 2562กิจกรรมการประชุม คกก.พัฒนา อบต. 2562 (2)
กิจกรรมตั้งปณิธานทำความดี เรียนรู้ศาสตร์พระราชากิจกรรมตั้งปณิธานทำความดี เรียนรู้ศาสตร์พระราชา (3)
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (10)
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 3rs 19 ส.ค.2562โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 3rs 19 ส.ค.2562 (6)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ตำบล

Login