ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด

ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
19  44.2%
สังคมและคุณภาพชีวิต
11  25.6%
การเกษตร
5  11.6%
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4  9.3%
เศรษฐกิจและปัญหาความยากจน
2  4.7%
องค์กร การเมือง การบริหาร
2  4.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  43
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓:%M น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:%M น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ตำบล

Login